informe: o estado da saúde mental en galicia

Informe sobre o estado da Saúde Mental en Galicia. 2022


O informe sobre o estado da Saúde Mental en Galicia nace como resposta á falta de información veraz, actualizada, e adecuadamente indexada sobre a situación da saúde mental na nosa comunidade, sobre os recursos sociosanitarios dispoñibles, así como sobre o grao de cumprimento dos obxetivos da planificación en materia de saúde mental. Recolle cifras, datos e comparativas en torno á atención que se presta á salúde mental dende o sistema socio-sanitario galego, para poñer de manifiesto as carencias e a necesidade de cambios no modelo de xestión.
Tamén poñemos a disposición o noso primeiro informe, elaborado no ano 2020, no que se identifican algunhas das principais carencias do sistema sociosanitario galego, e que propiciou o impulso da Proposta de Lei de Iniciativa Lexislativa Popular para crear una Lei Galega de Saúde Mental.